Novinky

Výklad pojmů

 • IS Winvet - je specializovaný informační systém umožňující vedení veškeré agendy spojené s provozováním veterinární praxe. Je určen jak pro samostatné veterinární lékaře s malou, velkou nebo smíšenou praxí, tak i pro práci v počítačových sítích veterinárních klinik a ordinací. Zahrnuje v sobě balík softwarových produktů a služeb specifikovaných v ceníku dle Přílohy č. 2. Technická specifikace a systémové požadavky jsou uvedeny v Příloze č. 1.
 • Příslušenství IS Winvet – volitelné programové součásti, které rozšiřují funkční vlastnosti a jejich používání je volitelné.
 • Licence IS Winvet – instalace IS Winvet na na jednom po čítači (nebo více dle počtu zakoupených licencí) způsobem, který umožňuje jeho plnohodnotné používání
 • Systémová podpora (dále jen SP) – zpoplatněná služba obsahující upgrade na nové vývojové verze, update legislativních změn, konzultační telefonický servis a poradenství. Při odborném zásahu a technické podpoře první hodina zdarma.
 • Technická podpora – odborný výkon IT specialisty při řešení systémové, síťové, komunikační, aplikační, datové nebo uživatelské problematiky spojené s prací na počítačích při provozování Winvet. Zahrnuje v sobě všechny výkony spojené s uvedením Winvet do provozu a jeho běžnou údržbou.
 • Odborný zásah – odborný výkon IT specialisty při řešení systémové, síťové, komunikační, aplikační datové nebo uživatelské problematiky spojené s prací na počítačích při provozování Winvet. Zahrnuje v sobě všechny výkony spojené s řešením poruch funkčnosti.
 • Právo k užívání licencí IS Winvet z titulu jejich prodeje – smluvně obchodní vztah, kdy na základě podpisu shorauvedené smlouvy a předání autorizačního klíče k jejich používání vzniká právo užívat tyto licence IS Winvet uživatelem k vlastní podnikatelské činnosti po dobu neomezenou.
 • Právo k užívání licencí IS Winvet z titulu jejich pronájmu - smluvně obchodní vztah, kdy na základě podpisu shorauvedené smlouvy a předání autorizačního klíče k jejich používání vzniká právo užívat tyto licence IS Winvet k vlastní podnikatelské činnosti na dobu určitou. V ceně pronájmu jsou již zahrnuty služby, které jsou předmětem SP (viz I.b).

 

Licenční podmínky užívání IS Winvet

 • IS Winvet je chráněn autorskými zákony a mezinárodními dohodami o autorských právech, jakož i dalšími zákony a dohodami o duševním vlastnictví.
 • Výhradním držitelem vlastnických a autorských práv k IS Winvet je NOVIKO s.r.o., Palackého třída 163, PSČ: 612 00 Brno, IČ: 28433092 (dále poskytovatel). IS Winvet se neprodává, pouze se udělují licence k jeho užívání.
 • Uzavřením shorauvedené smlouvy uděluje poskytovatel uživateli (kupujícímu) právo užívat ke své podnikatelské činnosti a po stanovenou dobu příslušný počet zakoupených licencí IS Winvet v plném rozsahu jeho funkčnosti. Každá jedna licence smí být nainstalována pouze na jednom počítači nebo jiném zařízení k provozu IS Winvet určeném
 • IS Winvet zahrnuje počítačový software, příslušná média a tištěný materiál a rovněž může obsahovat dokumentaci v tzv. "on-line" neboli elektronické formě. Instalací nebo jiným použitím IS Winvet uživatel vyjadřuje svůj bezvýhradní souhlas s těmito licenčními podmínkami a zavazuje se je dodržovat.
 • Zejména není dovoleno
  • provozovat software na více počítačích současně než je dovoleno v této smlouvě
  • pořizovat rozmnoženiny software, s výjimkou jedné záložní kopie příslušného instalačního zdroje, a dále je šířit
  • jakýmkoliv způsobem software měnit, překládat jej do jiných programovacích či národních jazyků nebo do zdrojového tvaru nebo tvaru assembleru, zahrnout jej do jiného software a šířit produkty takto vzniklé, odvozené od původních software popř. jakkoliv jinak zasahovat do vnitřní struktury software
 • V případě nesouhlasu s těmito licenčními podmínkami se uživatel zavazuje, že bezodkladně IS Winvet odinstaluje a vrátí případná originální nosná media.

 

Záruční a reklamační podmínky

 • Záruka na IS Winvet je 24 měsíců.
 • Dodavatel ručí za plnou funkčnost programu dle dodané konfigurace a příslušné dokumentace.
 • Dodavatel ručí za shodnost programu s platnou legislativou v okamžiku prodeje.
 • Záruka na kvalitu nosičů dat je 1 měsíc ode dne instalace a zaškolení. Kvalitou nosiče se rozumí přečtení média a všech souborů obsažených na tomto médiu v mechanice počítače. Projeví-li se v této lhůtě vada nosičů, dodavatel na vlastní náklady tento obratem vymění a tato záruka začíná běžet znovu.
 • Odběratel se zavazuje dodržovat pokyny dodavatele k provozování programu a zajistit obsluhu pouze vyškolenými pracovníky.
 • Odběratel se zavazuje provozovat program na technickém zařízení, které bude v souladu s výše uvedenými systémovými požadavky a případné poruchy programu oznamovat písemně.
 • Funkce programu mimo rámec zakoupené konfigurace a příslušné dokumentace ani nevhodnost programu pro dosažení cílů odběratele nejsou důvodem k uplatnění reklamace.
 • Dodavatel neručí za bezpečnost dat a neodpovídá za závady, které prokazatelně nevzniknou jeho pracovním zásahem nebo vzniknou v důsledku neposkytnutí informací odběratelem.
 • Záruka se nevztahuje na závady způsobené nesprávným užíváním programových produktů nebo chybným nakládáním s nimi, popřípadě neoprávněným pozměňováním, instalováním, kopírováním nebo jiným neoprávněných použitím. Dodavatel neručí za případné škody či náklady vzniklé nesprávným užíváním tohoto programového vybavení.

 

Závěrečné ustanovení

Tyto licenční a záruční podmínky jsou uživatelem (kupujícím) bezvýhradně akceptovány a vstupují v platnost podpisem smlouvy jejíž se stávají nedílnou součástí.

 • Upravena funkčnost žádanek.
 • Opraveno spouštění modulu „Karty“, které mohlo být za určitých podmínek znemožněno.
 • Obnoven modul „Archiv“, v kterém lze archivovat staré doklady dle zadaných parametrů. Modul naleznete na záložce Ostatní. Archiv je uložen v samostatné databázi a tak je po jeho vytvoření rozšířeno zálohování dat, kde se archiv zálohuje samostatně. To umožňuje po jeho vytvoření a zazálohování jej zcela z počítače odstranit a ponechat si pouze zálohu archivu. Doklady je možné z archívu rovněž vracet zpět mezi řádné doklady. Přesun dokladů je poněkud časově náročnější a tak jej doporučujeme provádět po menších časových obdobích samozřejmě s přihlédnutím na množství dat.
 • Opraveno vystavení a tisk receptu z karty pacienta.
 • Přidána funkce pro hlídání neuhrazených faktur při jejich úhradě převodem. Pokud tuto funkci povolíte v nastavení programu / různé, dohází k přepočtu neuhrazených faktur a informování o takové skutečnosti v kartě klienta a při otevření karty pacienta tohoto klienta. Uhrazení takové faktury je třeba zadat ručně v modulu „Faktury vydané“ stisknutím tlačítka pro příjem platby a zapsáním příslušné částky.
 • Provedeno několik drobných úprav a doplnění některých stávajících částí programu a opraveno několik drobných nedostatků.
 • V modulu „Ordinace“ přidána funkce Mikrobiologie pro záznam mikrobiologického vyšetření vzorku. K tomu se vztahují i nově vytvořené číselníky Typ odběru, Původ vzorku, Zárodek a ATB. Funkce automaticky vyhodnocuje společnou citlivost ATB. Citlivosti pro více vzorků lze statisticky vyhodnotit. Výsledek vyšetření lze přenést do denního záznamu.
 • V modulu „Ordinace“ přidána funkce Histologie pro záznam histologického vyšetření vzorku. K tomu se vztahují i nově vytvořené číselníky pro Typ odběru a Tkáň/orgán. Výsledek vyšetření lze přenést do denního záznamu.
 • Přidán přehled dokumentace pacienta. Ten lze spustit z přehledu ordinace nebo karty pacienta stisknutím tlačítka na spodním okraji okna. V přehledu dokumentace lze údaje třídit podle data nebo podle typu dokumentace.
 • Přepracovány recepty pacienta. Ty se nyní zobrazují jako přehled všech vydaných receptů bez vazby na konkrétní návštěvu.
 • Při účtování v kartě pacienta lze nyní zadat i cenu s DPH. Ta se zadá pomocí dialogu zobrazeného po stisku tlačítka v poli Cena/MJ.
 • Upraven tisk cenových štítků ve skladových příjemkách. Tisk lze nyní provést jen pro určitou skupinu položek příjemky.
 • Při tisku pokladního dokladu nebo faktury lze zvolit, zda tisknout pole se slevou či nikoliv.
 • V některých sestavách (zdravotní zpráva, denní záznamy…) je možné provést export sestavy do formátu PDF.
 • Přidáno načítání laboratorních výsledků z přístroje BC-2800 Vet.
 • Přidáno nastavení vykreslování záložek programu v systému Windows Vista, kde se nezobrazovali popisky záložek.
 • V přehledu „Rozpis tržeb dle karet“ lze zadat parametr „Majitel“ a tím vytvořit tento přehled pouze pro konkrétního majitele.
 • Při zadávání slevy je kontrolováno, zda nová prodejní cena není nižší než aktuální cena skladová. Pokud ano je na tuto skutečnost uživatel upozorněn.
 • Provedeno mnoho drobných úprav a doplnění stávajících částí programu a opraveno několik drobných nedostatků.
 • Upraven tisk dodacích listů.
 • Přidán "Zjednodušený kalendář", kterým lze nahradit stávající kalendář. Nastavení pro používání nového kalendáře je potřeba provést v nastavení organizační struktury / zařízení zatržením volby "Zjednodušený kalendář". Ostatní nastavení (počáteční a konečná hodina zobrazení, dělení hodiny atd.) je shodné s nastavením stávajícího kalendáře. Při použití tohoto kalendáře není třeba stanovovat pracovní dobu a není potřeba vybírat majitele z kartotéky. Vytvoření nového záznamu v kalendáři provedete označením časových buněk buďto myší nebo pohybem klávesy se šipkou nahoru nebo dolu a současným stiskem klávesy Shift. Potvrzení proveďte klávesou Enter nebo stisknutím pravého tlačítka myši. Následně můžete vybrat i majitele z kartotéky, při zadaném majiteli je pak následně možné automaticky dohledat tohoto majitele z okna Fronta/objednávky.
 • V modulu přehledy přidán přehled: Přehled pohybů na pokladně
 • V modulu skladové příjemky přidán tisk cenových štítků na přijaté položky.
 • V modulu skladové uzávěrky je přidána funkce pro automatickou změnu skladové ceny podle Adamint2in. Při změně ceny se nemění prodejní cena, je pouze přepočítán rabat.
 • Drobné úpravy a doplnění některých stávajících částí programu a opraveno několik drobných nedostatků.
 • Pro léčivo přidán atribut "Sledované léčivo", pokud máte takto kartu zboží označenou, lze v modulu přehledy vytvořit sestavu sledovaných léčiv.
 • V modulu přehledy přidány přehledy: Přehled zisku dle lékařů, Přehled teplot, Přehled sledovaných léčiv
 • Přidáno přístupové právo na možnost změny ceny při účtování nebo prodeji. Funkce určuje zda pracovník, který provádí účtování, může změnit cenu položky nebo se striktně použije cena nadefinovaná v číselníku.
 • Při výběru z číselníku přidána možnost hledání výrazu kdekoliv v textu. Funkce se spustí stiskem tlačítka "Hledat kdekoliv v textu..." umístěného vedle pole pro zadání hledané hodnoty.
 • Upraveny a doplněny některé funkce dle připomínek uživatelů z výstavy VetFair 2009.
 • Drobné úpravy a doplnění některých stávajících částí programu a opraveno několik drobných nedostatků.
 • Doplněna data do cytologického atlasu. Nyní obsahuje 266 popsaných případů a 1750 obrázků a textů.
 • Rekonstrukce modulu Prodejna.
 • Ve skladové uzávěrce doplněna možnost zadávání množství ve skladové měrné jednotce nebo výdejní měrné jednotce.
 • Drobné úpravy a doplnění některých stávajících částí programu a opraveno několik drobných nedostatků.
 • Upraven modul PetPasy. Doplněn uživatelský slovník pro automatické nahrazení vašich údajů údaji z dostupných číselníků. Doplněna možnost označení vybraných či již dříve zaregistrovaných pasů jako odeslaných. Upraveno několik dalších drobností v modulu.
 • Přidána funkce „Vzdálená pomoc“. Vzdálená pomoc je možnost připojení našeho pracovníka na váš počítač a plnohodnotně s ním pracovat, stejně jako kdyby byl přímo u vás. Termín spojení a vlastní pomoci je nutné dohodnout předem. Na daném počítači musíte mít připojení k síti Internet. Software, který je nutný pro navázání vzdálené pomoci není spouštěn automaticky, musíte jej spustit ručně a vždy na svém monitoru uvidíte, co náš pracovník na počítači dělá a můžete sledovat jeho jednotlivé kroky.
 • Přidána přístupová práva pro operace s kartami zboží a úkony.
 • Upravena funkce pro odesílání pozvánek pomocí elektronické pošty, nyní je možno do zprávy doplňovat i data z databáze, která se mění pro jednotlivé záznamy. Možnost odeslání zprávy pomocí elektronické pošty je nyní přidána i v sestavě „Přehled majitelů a zvířat“.
 • Z přehledu pokladních dokladů a faktur lze přímo otevřít vybraný doklad.
 • Přidáno načítání vratek dodavatelům. Pokud chcete odepsat vrácené zboží dodavateli v modulu „Skladové příjemky“ zadejte položku se záporným množstvím. Z elektronických dodacích listů se toto provede automaticky.
 • Drobné úpravy a doplnění některých stávajících částí programu a opraveno několik drobných nedostatků.

Informační systém pro veterinární lékaře

Obchodní zástupci, systémová podpora, licence

Technická podpora v pracovní dny 9-16 hodin - v jiný čas po předchozí domluvě.

Ing. Jaroslav Matoušek
tel.: 702 179 486, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Jan Šindelář

tel.: 602 534 292, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Žádosti o prodloužení licencí posílejte prosím emailem, ve kterém uveďte IČO, způsob platby a případné využití VIP bodů (Noviko, SG-Vet, Norbrook apod.). Děkujeme.