Novinky
 • Zlepšena funkčnost obrazové dokumentace a přidána plná podpora Videoscope UB Camera 2.0.
 • Přidána možnost tisku loga zařízení. Pokud vložíte do složky kde je nainstalován program WinVet soubor Logo.bmp s logem vašeho zařízení, bude logo tištěno v pokladních dokladech a fakturách.
 • Přidána možnost nastavení řazení položek při tisku pokladních dokladů, faktur a dodacích listů. Na výběr je řazení položek podle toho, jak byly zadány do účtu majitele, podle názvu položky nebo skupiny položky.
 • Přidána možnost exportu laboratorních výsledků do souboru typu PDF.
 • Provedeno mnoho drobných úprav a doplnění některých stávajících částí programu.
 • Přidána možnost zadat při uzavírání účtu majitele nebo vytváření ruční faktury či pokladního dokladu jednorázovou slevu na dokladu. Při uzavírání účtu ji zadáte stiskem tlačítka sleva, které je na dialogu pro nastavení parametrů uzavření účtu. Po jeho stisku se objeví dialog, ve kterém můžete zadat slevu v % nebo v částce a text položky. Přes tento dialog můžete rovněž tyto hodnoty upravovat. K tomu se váže i možnost nastavení přístupových práv a změny v mnoha sestavách kde je přidán údaj o slevě.
 • V přehledu ordinace přidána možnost fulltextového vyhledávání. Funkce se spustí/vypne stisknutím tlačítka integrovaného v levém horním rohu tabulky. Funkce je dostupná pouze v tabulce majitelů v pohledu Majitel/Pacient.
 • Vytvořeno rozhraní pro komunikaci s digitalizačním systémem Minolta.
 • Vytvořeno nové rozhraní pro komunikaci s Českým registrem zájmových zvířat a majitelů CZPetNet a upravena registrační karta.
 • Přidána možnost nastavení automatického rozbalování i pro případ „Nezařazené návštěvy“.
 • Změněno barevné označení záznamů v přehledu pokladních dokladů a faktur. Zelenou barvou jsou zvýrazněny záznamy kde byla poskytnuta sleva bez rozlišení zda byl doklad uhrazen či nikoliv, červeně jsou zvýrazněny řádky kde cena celkem je větší než bylo zaplaceno ale nebyla zde poskytnuta sleva a oranžově jsou řádky kde zaplaceno je větší než cena celkem ale rovněž nebyla poskytnuta sleva. U posledně jmenovaného zvýraznění se dá předpokládat, že na tomto dokladu byl uhrazen nějaký nedoplatek.
 • Vydána aktualizovaná verze manuálu.
 • Provedeno mnoho drobných úprav a doplnění některých stávajících částí programu.
 • Přidána možnost určit zda se má konkrétní léčebný případ v kartě pacienta automaticky rozbalovat. Nastavení se provede ve vlastnostech konkrétního případu.
 • Upraveno vystavování receptů. Recept lze nyní duplikovat a nově napsaný recept uložit do receptáře. Jednotlivé funkce se spustí stiskem příslušného tlačítka v horní části formuláře.
 • Ve skladových příjemkách povolena změna DPH položky v případě, že položka není načítána z elektronického dodacího listu.
 • V přehledu karet přidána možnost fulltextového vyhledávání. Funkce se spustí/vypne stisknutím tlačítka integrovaného v levém horním rohu tabulky.
 • Při tisku většiny přehledů lze zadat tisk jen konkrétních stránek.
 • Přidáno načítání laboratorních výsledků z přístroje MEK-6450 Vet.
 • Přidána přístupová práva pro zálohování dat na externí médium a uzavření dokladu bez nutnosti vytvořit účetní doklad.
 • Upraveny a doplněny některé ekonomické a statistické sestavy.
 • Provedeno mnoho drobných úprav a doplnění některých stávajících částí programu.
 • Oprava ekonomických přehledů.
 • Provedeno několik drobných úprav a doplnění některých stávajících částí programu.
 
 • Provedeno několik drobných úprav a doplnění některých stávajících částí programu a provedena drobná bezpečnostní oprava.
 • Příprava programu na změnu DPH ke které dochází dle zákona 362/2009 k 1.1.2010. Přecenění provedete v modulu „Karty“ volbou funkce „Hromadné nastavení DPH“ a nastavením příslušných parametrů. Pokud v současné době používáte DPH 9% a 19% musíte tuto funkci spustit minimálně 2x.
 • Provedeno několik drobných úprav a doplnění některých stávajících částí programu a opraveno několik drobných nedostatků.
 • Biochemická a hematologická žádanka doplněna o další parametry, změna řazení parametrů, upravena zobrazování. V přehledu žádanek přidán filtr na organizační jednotku.
 • Při fakturaci převodem lze započítávat zálohu.
 • V uživatelských sestavách přidána Žádanka o antirabické protilátky.
 • V modulu přehledy přidán „Přehled poskytnutých slev“ a dva grafické přehledy „Diagram teplot (měsíční přehled)“, „Návštěvnost dle dne a hodiny v týdnu“.
 • V modulu Pokladní doklady a Faktury vydané přidána funkce hromadného tisku dokladů dle nastavených parametrů.
 • Provedeno několik drobných úprav a doplnění některých stávajících částí programu a opraveno několik drobných nedostatků.
 Ceník služby SMS brána

Platí od 1. 1. 2019

1. Prodej licencí programu WinVet v.2019
Uživatel si kupuje právo na užívání zakoupených licencí IS WinVet po neomezeně dlouhou dobu.

Název produktu nebo služby Cena [Kč] bez DPH V.I.P body
Prodej první licence
24 440,–
73 320
Prodej druhé licence
12 220,–
36 660
Prodej třetí a každé další licence
6 110,–
18 330

2. Pronájem licencí programu WinVet v.2019
Uživatel si kupuje právo na užívání zakoupených licencí IS WinVet na dobu určitou. Součástí ceny za pronájem je i systémová podpora. V prvním roce je cena za pronájem kalkulována jako poměrná část dle počtu celých měsíců zbývajících do konce kalendářního roku.

Název služby Cena [Kč] bez DPH V.I.P body
Pronájem první licence
6 888,–
19 975
Pronájem druhé licence
4 152,–
12 040
Pronájem třetí a každé další licence
2 688,–
7 795

3. Cena příslušenství a ostatních služeb

Název produktu nebo služby Cena [Kč] bez DPH V.I.P body
Modul pro spojování databází odloučených pracovišť
7 100,–
24 850
Převod dat z jiného informačního systému 1 hodina
400,–
1 400
Cestovné - servisní zásah 1 km
9,–
nelze uplatnit
Servisní zásah u zákazníka 1 hodina (při zaplacené SP)
400,–
1 400
Servisní zásah u zákazníka 1 hodina
800,–
2 800

Roční pronájem programu Cytologický atlas (licence pro 5 PC)

Pro uživatele programu WinVet rozšíření o modul Cytologický atlas (licence na 1 PC)

1 200,–

300,-
3 480

870

4. Systémová podpora
Při jejím zakoupení má uživatel nárok na bezplatný upgrade na nové vývojové verze, update legislativních změn, konzultační telefonický servis a poradenství. Při odborném zásahu a technické podpoře první hodina zdarma. V prvním roce je cena za SP kalkulována jako poměrná část dle počtu celých měsíců zbývajících do konce kalendářního roku. Při zakoupení nových licencí poskytujeme SP na prvních 6 měsíců zdarma.

Název produktu nebo služby Cena [Kč] bez DPH V.I.P body
Systémová podpora první licence
4 728,–
14 184
Systémová podpora druhé licence
2 364,–
7 092
Systémová podpora třetí a každé další licence
1 182,–
3 546

5. Upgrade na nové verze
a) zdarma při zaplacené SP nebo pronájmu
b) 40 % z aktuální ceny licencí při 1 roce neplacení SP
c) 70 % z aktuální ceny licencí při 2 letech neplacení SP
d) 100% aktuální ceny licencí při delší době neplacení SP

6. Zvýhodnění pro nové uživatele
– nezávazné zapůjčení na tři měsíce
– instalace, nastavení a zaškolení v celkové délce čtyř hodin zdarma

Výklad pojmů

 • IS Winvet - je specializovaný informační systém umožňující vedení veškeré agendy spojené s provozováním veterinární praxe. Je určen jak pro samostatné veterinární lékaře s malou, velkou nebo smíšenou praxí, tak i pro práci v počítačových sítích veterinárních klinik a ordinací. Zahrnuje v sobě balík softwarových produktů a služeb specifikovaných v ceníku dle Přílohy č. 2. Technická specifikace a systémové požadavky jsou uvedeny v Příloze č. 1.
 • Příslušenství IS Winvet – volitelné programové součásti, které rozšiřují funkční vlastnosti a jejich používání je volitelné.
 • Licence IS Winvet – instalace IS Winvet na na jednom po čítači (nebo více dle počtu zakoupených licencí) způsobem, který umožňuje jeho plnohodnotné používání
 • Systémová podpora (dále jen SP) – zpoplatněná služba obsahující upgrade na nové vývojové verze, update legislativních změn, konzultační telefonický servis a poradenství. Při odborném zásahu a technické podpoře první hodina zdarma.
 • Technická podpora – odborný výkon IT specialisty při řešení systémové, síťové, komunikační, aplikační, datové nebo uživatelské problematiky spojené s prací na počítačích při provozování Winvet. Zahrnuje v sobě všechny výkony spojené s uvedením Winvet do provozu a jeho běžnou údržbou.
 • Odborný zásah – odborný výkon IT specialisty při řešení systémové, síťové, komunikační, aplikační datové nebo uživatelské problematiky spojené s prací na počítačích při provozování Winvet. Zahrnuje v sobě všechny výkony spojené s řešením poruch funkčnosti.
 • Právo k užívání licencí IS Winvet z titulu jejich prodeje – smluvně obchodní vztah, kdy na základě podpisu shorauvedené smlouvy a předání autorizačního klíče k jejich používání vzniká právo užívat tyto licence IS Winvet uživatelem k vlastní podnikatelské činnosti po dobu neomezenou.
 • Právo k užívání licencí IS Winvet z titulu jejich pronájmu - smluvně obchodní vztah, kdy na základě podpisu shorauvedené smlouvy a předání autorizačního klíče k jejich používání vzniká právo užívat tyto licence IS Winvet k vlastní podnikatelské činnosti na dobu určitou. V ceně pronájmu jsou již zahrnuty služby, které jsou předmětem SP (viz I.b).

 

Licenční podmínky užívání IS Winvet

 • IS Winvet je chráněn autorskými zákony a mezinárodními dohodami o autorských právech, jakož i dalšími zákony a dohodami o duševním vlastnictví.
 • Výhradním držitelem vlastnických a autorských práv k IS Winvet je NOVIKO s.r.o., Palackého třída 163, PSČ: 612 00 Brno, IČ: 28433092 (dále poskytovatel). IS Winvet se neprodává, pouze se udělují licence k jeho užívání.
 • Uzavřením shorauvedené smlouvy uděluje poskytovatel uživateli (kupujícímu) právo užívat ke své podnikatelské činnosti a po stanovenou dobu příslušný počet zakoupených licencí IS Winvet v plném rozsahu jeho funkčnosti. Každá jedna licence smí být nainstalována pouze na jednom počítači nebo jiném zařízení k provozu IS Winvet určeném
 • IS Winvet zahrnuje počítačový software, příslušná média a tištěný materiál a rovněž může obsahovat dokumentaci v tzv. "on-line" neboli elektronické formě. Instalací nebo jiným použitím IS Winvet uživatel vyjadřuje svůj bezvýhradní souhlas s těmito licenčními podmínkami a zavazuje se je dodržovat.
 • Zejména není dovoleno
  • provozovat software na více počítačích současně než je dovoleno v této smlouvě
  • pořizovat rozmnoženiny software, s výjimkou jedné záložní kopie příslušného instalačního zdroje, a dále je šířit
  • jakýmkoliv způsobem software měnit, překládat jej do jiných programovacích či národních jazyků nebo do zdrojového tvaru nebo tvaru assembleru, zahrnout jej do jiného software a šířit produkty takto vzniklé, odvozené od původních software popř. jakkoliv jinak zasahovat do vnitřní struktury software
 • V případě nesouhlasu s těmito licenčními podmínkami se uživatel zavazuje, že bezodkladně IS Winvet odinstaluje a vrátí případná originální nosná media.

 

Záruční a reklamační podmínky

 • Záruka na IS Winvet je 24 měsíců.
 • Dodavatel ručí za plnou funkčnost programu dle dodané konfigurace a příslušné dokumentace.
 • Dodavatel ručí za shodnost programu s platnou legislativou v okamžiku prodeje.
 • Záruka na kvalitu nosičů dat je 1 měsíc ode dne instalace a zaškolení. Kvalitou nosiče se rozumí přečtení média a všech souborů obsažených na tomto médiu v mechanice počítače. Projeví-li se v této lhůtě vada nosičů, dodavatel na vlastní náklady tento obratem vymění a tato záruka začíná běžet znovu.
 • Odběratel se zavazuje dodržovat pokyny dodavatele k provozování programu a zajistit obsluhu pouze vyškolenými pracovníky.
 • Odběratel se zavazuje provozovat program na technickém zařízení, které bude v souladu s výše uvedenými systémovými požadavky a případné poruchy programu oznamovat písemně.
 • Funkce programu mimo rámec zakoupené konfigurace a příslušné dokumentace ani nevhodnost programu pro dosažení cílů odběratele nejsou důvodem k uplatnění reklamace.
 • Dodavatel neručí za bezpečnost dat a neodpovídá za závady, které prokazatelně nevzniknou jeho pracovním zásahem nebo vzniknou v důsledku neposkytnutí informací odběratelem.
 • Záruka se nevztahuje na závady způsobené nesprávným užíváním programových produktů nebo chybným nakládáním s nimi, popřípadě neoprávněným pozměňováním, instalováním, kopírováním nebo jiným neoprávněných použitím. Dodavatel neručí za případné škody či náklady vzniklé nesprávným užíváním tohoto programového vybavení.

 

Závěrečné ustanovení

Tyto licenční a záruční podmínky jsou uživatelem (kupujícím) bezvýhradně akceptovány a vstupují v platnost podpisem smlouvy jejíž se stávají nedílnou součástí.

 • Upravena funkčnost žádanek.

Informační systém pro veterinární lékaře

Obchodní zástupci, systémová podpora, licence

Technická podpora v pracovní dny 9-16 hodin - v jiný čas po předchozí domluvě.

Ing. Jaroslav Matoušek
tel.: 702 179 486, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Jan Šindelář

tel.: 602 534 292, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Žádosti o prodloužení licencí posílejte prosím emailem, ve kterém uveďte IČO, způsob platby a případné využití VIP bodů (Noviko, SG-Vet). Děkujeme.
Upozornění - použití Norbrook bodů není v současné době možné!