Novinky
 • Oprava řazení pacientů do fronty
 • Příprava programu na změnu DPH ze 14% na 15% a z 20% na 21%. Změnu DPH provedete buď spuštěním funkce z informačního okna zobrazeného při spuštění programu (doporučujeme využít této možnosti, program v tomto případě přednastavuje některé potřebné hodnoty automaticky), nebo v modulu „Karty" spuštěním funkce „Hromadné nastavení DPH karet". Následně na zobrazeném dialogu  nastavte požadované parametry změny DPH. Doporučujeme zároveň se změnou DPH přepočítat ceny. Pokud zvolíte možnost „Ceny spočítat z nastavených rabatů" dojde k navýšení prodejní ceny o navýšené DPH, případně ke změně podle nově nastaveného rabatu. Pokud zvolíte možnost „Zachovat koncové ceny, přepočítat rabaty" bude zachována prodejní cena na úkor snížení rabatu. V období od 27.12.2012 do 13.1.2013 vás bude program na nutnost změny DPH,  v případě že jste již změnu neprovedli, sám upozorňovat. Uživatelé programu WinVet verze 2011 a starší nás mohou kontaktovat pro získání nabídky řešení této situace.
  POZOR - DPH je nastaveno ihned v den spuštění této funkce, proveďte tuto operaci tedy až váš poslední pracovní den před 1.1.2013, nebo první pracovní den po 31.12.2012!
  Podrobnější informace zde.
 • Přidána možnost provádět skladovou uzávěrku pro skupinu zvolených karet. Funkce se spouští stejně jako stávající uzávěrka jedné karty, ale po spuštění funkce se nejdříve zobrazí okno, kde je vybrána karta, nad kterou je funkce spuštěna a v tomto okně můžete přidat do výběru další karty.
 • V modulu „Ordinace" v uživatelských sestavách přidán prvek „Otočný text“ a „Otočný databázový text“.
 • V modulu „Faktury vydané“ přidán „Dodatek názvu“. Zde můžete dopsat dodatek k názvu plátce, který se následně vytiskne i na faktuře. To je potřebné především v případě vystavování faktur pro veterinární správy.
 • Při načítání laboratorních výsledků z formátu Dasta lze nyní nastavit u parametru, který nechcete načíst, že se na něho program nemá již příště ptát a automaticky jej přeskočí (např. parametry typu info, které jsou do výsledků někdy přidávány).
 • Přidáno nastavení umožňující zakázat editaci skladových příjemek a výdejek starších než x dní. Po tomto nastavení má možnost tyto doklady upravovat jen uživatel s administrátorským právem.
 • V celém programu přezkoušena a doplněna funkčnost načítání zboží pomocí čárového kódu, dle připomínek uživatelů.
 • Provedeno mnoho drobných úprav a doplnění některých stávajících částí programu.
 • Změněn princip výpočtu prodejní ceny. Nyní je na kartě zboží v definici ceny přidáno pole „Výchozí rabat %“. Hodnota tohoto pole je přebírána z ceníku při založení záznamu ceny a rovněž je nastavena při použití hromadných funkcí pro změnu prodejní ceny. Stávající pole „Rabat %“ je hodnota aktuálního rabatu po zaokrouhlení ceny, tato hodnota je pouze informativní a nelze jí měnit. Nová prodejní cena je vždy vypočítávána z výchozího rabatu a tak nemůže dojít k nekontrolovanému zvýšení nebo snížení rabatu při výpočtu prodejní ceny. Při aktualizaci programu na tuto verzi je do pole „Výchozí rabat %“ převzata hodnota z pole „Rabat %“. Doporučujeme proto následně použít funkci pro hromadné nastavení prodejní ceny a tuto hodnotu upravit hromadně.
 • V kartě zboží lze teď zadat více čárových kódů k jedné kartě. Můžete tak pod jedním názvem a jednou cenou prodávat, účtovat či vyskladňovat více druhů podobného zboží.
 • Ve skladové uzávěrce lze zadávat množství položky pomocí čárového kódu. Po vyvolání funkce se zobrazí speciální okno, ve kterém se po načtení čárového kódu zobrazí název zboží a v případě opětovného načtení stejného kódu navýší množství o jednu jednotku. Množství lze i ručně upravit, při uzavření okna je množství jednotlivého zboží aplikováno do množství položek skladové uzávěrky a položky jsou označeny symbolem čárového kódu, aby bylo zřejmé, které položky byly takto upraveny.
 • V nastavení programu „Účet 1“ a „Prodejna“ přidáno nastavení „Zakázat vyskladnění do záporu“. Po zaškrtnutí této volby je znemožněno v ordinaci nebo prodejně vydat položku do záporu. Vydat lze jen množství dostupné na skladě.
 • V modulu „Přehledy“ přidána skladová sestava „Finanční bilance skladových pohybů“.
 • Provedeno mnoho drobných úprav a doplnění některých stávajících částí programu.
 • Přidáno nastavení v Ceníku zda má být pro stejný ceník a různé sklady zachována stejná prodejní cena nastavená při poslední změně daného ceníku.
 • Upraveny přehledy, v kterých jsou zobrazeny údaje telefon a e-mail.
 • Provedeno mnoho drobných úprav a doplnění některých stávajících částí programu především v modulu Ordinace a Prodejna.
 • Přidáno rozhraní pro připojení laboratorních přístrojů Exigo BM 800 a FujiFilm FDC 4000.
 • Přidáno rozraní pro připojení zákaznického zobrazovače (displaye). Ten po připojení zobrazuje pro zákazníky název a cenu účtované položky, případně konečnou cenu k úhradě jak v ordinaci, tak i v prodejně.
 • V modulu „Přehledy“ upravena a doplněna většina grafických přehledů.
 • V modulu „Přehledy“ u sestav kde je k dispozici e-mail majitele zvířete lze nyní v dialogu parametrů zvolit, zda mají být vybráni všichni majitelé, pouze ti s vyplněným e-mailem nebo pouze ti bez e-mailu.
 • Odladění programu a databáze tak aby fungoval s Firebird 2.5 32/64bit. V případě, že potřebujete používat Firebird 2.5 nás kontaktujte, je potřeba provést úpravu databáze!
 • Výrazné zrychlení přesunu dokladů do archivu.
 • Provedeno mnoho drobných úprav a doplnění některých stávajících částí programu.
 • Přidána nová funkce "Ochranné lhůty". U každého léku lze nyní nadefinovat pro určitý druh zvířete a komoditu (maso, mléko, vejce, med) ochrannou lhůtu ve dnech od aplikace léku. Po aplikaci léku program automaticky vypočítá do jakého data je zvíře v ochranné lhůtě a toto zvíře je i v kartotéce barevně označeno. Pokud se chcete podívat do karty zvířete, které je v ochranné lhůtě, jste na tuto skutečnost upozorněni informační zprávou. Seznam zvířat s ochrannou lhůtou je možné rovněž pro majitele vytisknout.
 • V modulu "Ordinace" nelze nyní  přímo smazat záznam majitele nebo pacienta. Takovýto mazaný záznam je při prvním pokusu o smazání nejprve zneaktivněn. Teprve neaktivní záznam je možné trvale odstranit. To by mělo zabránit nechtěnému odstranění  takovéhoto záznamu.
 • V modulu "Karty" je přidána funkce pro zobrazení nenulových stavů na položkách příjemek. To zpřehlední a zjednoduší pohled na to, proč je např. rozdíl ve stavu karty a v tom kolik je ještě k dispozici výdejních jednotek. To může nastat především v případě, že nejsou při příjmu pokryty záporné stavy na kartě.
 • V kartě dodavatele je nyní možno nastavit zda má rabatová položka ovlivňovat skladovou cenu nebo nemá.
 • Provedeno mnoho drobných úprav a doplnění některých stávajících částí programu.
 • Ve skladových uzávěrkách přidán tisk inventurního dokladu. V sestavě jsou rozepsány kladné položky a jejich součet, záporné položky a jejich součet a celkový výsledek inventury.
 • V modulu "Pet-Pasy" přidána funkce pro zjištění informací o Pet-Pasu na zvoleném řádku. V informaci se dozvíte kdo má pas registrován, kdo jej vydal a jakému zvířeti byl pas vydán. To vám ušetří práci se zjišťováním informací o pase v případě, že některý z pasů nelze zaregistrovat.
 • Přidáno napojení na stomatologický RTG Duerr. Pro nastavení komunikace kontaktujte výrobce programu WinVet nebo prodejce RTG zařízení.
 • Provedeno mnoho drobných úprav a doplnění některých stávajících částí programu.
 • V  kartě pacienta přidáno sledování podaných ektoparazitik. K tomu se váže i možnost nastavení specifikace karty zboží na příznak "Ektoparazitika".
 • Úprava a doplnění obrazové dokumentace, především výchozího nastavení měřítka snímku a výchozí barvy vkládaných objektů.
 • Přidáno univerzální rozhraní pro načítání elektronických dodacích listů ve formátu PDK verze 4-7. Pro načtení takového dodacího listu je potřeba přidat v číselnících dodavatele se správně vyplněným IČ.
 • V modulu "Prodejna" při tisku prodejky přidána možnost tisku rozpisu slev.
 • Provedeno mnoho drobných úprav a doplnění některých stávajících částí programu.
 • Příprava programu na změnu DPH z 10% na 14%. Změnu DPH provedete v modulu „Karty" spuštěním funkce „Hromadné nastavení DPH karet". Následně na zobrazeném dialogu  nastavte požadované parametry změny DPH. Doporučujeme zároveň se změnou DPH přepočítat ceny. Pokud zvolíte možnost „Ceny spočítat z nastavených rabatů" dojde k navýšení prodejní ceny o navýšené DPH, případně ke změně podle nově nastaveného rabatu. Pokud zvolíte možnost „Zachovat koncové ceny, přepočítat rabaty" bude zachována prodejní cena na úkor snížení rabatu. V období od 27.12.2011 do 13.1.2012 vás bude program na nutnost změny DPH,  v případě že jste již změnu neprovedli, sám upozorňovat. Uživatelé programu WinVet verze 2010 a starší nás mohou kontaktovat pro získání nabídky řešení této situace.
  POZOR - DPH je nastaveno ihned v den spuštění této funkce, proveďte tuto operaci tedy až váš poslední pracovní den před 1.1.2012, nebo první pracovní den po 31.12.2011! Podrobnější informace zde.
 • V modulu „Přehledy" přidána skladová sestava  „Skladové stavy (bez rozpisu šarží)". Sestava pro jednotlivé karty vedené přes sklad sečte evidované stavy a výsledný stav zobrazí v jednom řádku. V sestavě jsou zobrazeny všechny karty s kladným i záporným stavem.
 • V parametrech organizační struktury zařízení přidána možnost nastavení tiskové hlavičky prodejky.
 • Provedeno mnoho drobných úprav a doplnění některých stávajících částí programu.
 • V modulu „Přehledy" přidána ekonomická sestava  „Přehled uhrazených nedoplatků".
 • V modulu „Přehledy" přidána možnost zobrazit vysvětlivky k jednotlivým sestavám. Zobrazení nebo skrytí vysvětlivek se provede stisknutím malého tlačítka se šipkou na pravém okraji spodní lišty přehledového formuláře. Vysvětlivky k jednotlivým sestavám budou průběžně doplňovány.
 • V modulu „Přehledy" v sestavě skladových stavů přidáno označení řádku, na kterém je pravděpodobně chyba ve stavu. Protože v přehledu nejsou zobrazovány záporné stavy, může nastat takový případ, že zobrazený kladný stav jedné šarže může být vyrušen záporným nezobrazeným stavem jiné šarže a pak je celkový přehled zkreslen. Pokud se tedy v přehledu nachází řádek zvýrazněný načervenalou barvou měla by se tomuto "zboží" věnovat zvýšená pozornost, např. vytvořit uzávěrku jedné karty.
 • V modulu „Skladová uzávěrka" přidána funkce, která automaticky sečte zbývající množství na jednotlivých řádcích stejného "zboží" a toto sečtené množství nastaví na nejmladší položku a zbývající vynuluje. Funkce lze automaticky spustit z dialogu pro vytvoření uzávěrky nebo následně pomocí tlačítka v horní liště přehledového formuláře uzávěrek.
 • Přidáno napojení na RIS RTG Agfa, a to pomocí zjednodušené RTG žádanky nebo plnohodnotné RTG žádanky. Napojení se zprovozní pomocí nastavení parametru v konfiguračním souboru programu. Pro zprovoznění tohoto napojení nás kontaktujte.
 • Provedeno mnoho drobných úprav a doplnění některých stávajících částí programu.

Informační systém pro veterinární lékaře

Technická podpora v pracovní dny 9-16 hodin - v jiný čas po předchozí domluvě.

Ing. Jaroslav Matoušek
tel.: 702 179 486, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Jan Šindelář

tel.: 602 534 292, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Žádosti o licence na rok 2023 zasílejte prosím e-mailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Do žádosti uveďte IČ, na které má být vystavena faktura a jestli chcete uplatnit V.I.P. body (Noviko, SG-vet). Na vaše žádosti odpovíme nejčastěji do dvou pracovních dnů.